Αποποίηση ευθύνης παντός Κινδύνου

Η διαπραγμάτευση CFDs (Συμβάσεων επί διαφοράς) είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και δεν ενδείκνυται για όλα τα μέλη του γενικού κοινού αλλά μόνο για τους επενδυτές οι οποίοι:

α) κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τους οικονομικούς, νομικούς και άλλους σχετικούς κινδύνους.
β) λαμβάνοντας υπόψιν τους την προσωπική οικονομική τους κατάσταση, τους οικονομικούς τους πόρους, τον τρόπο ζωής και τις υποχρεώσεις τους, είναι σε θέση να αναλάβουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους.
γ) διαθέτουν τις γνώσεις για να κατανοήσουν την διαπραγμάτευση CFDs και των Υποκείμενων Περιουσιακών Στοιχείων και Αγορών.

Η Εταιρεία δεν θα παρέχει στον Πελάτη οιαδήποτε συμβουλή σχετικά με CFDs, Υποκείμενα Περιουσιακά Στοιχεία και Αγορές και δεν θα προβεί σε επενδυτικές προτάσεις οιασδήποτε φύσεως. Συνεπώς, εάν ο Πελάτης δεν κατανοεί τους σχετικούς κινδύνους, οφείλει να ζητήσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Εάν ο Πελάτης συνεχίζει να μην κατανοεί τους κινδύνους που εμπεριέχει η διαπραγμάτευση CFDs, οφείλει να μην προβεί σε οιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Τα CFDs αποτελούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, η αξία των οποίων απορρέει από τις τιμές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων/ αγορών στα οποία αναφέρονται (για παράδειγμα νομίσματα, δείκτες μετοχών, μετοχές, μέταλλα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις, κτλ.) Συνεπώς είναι σημαντικό για τον Πελάτη να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την διαπραγμάτευση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου/αγοράς διότι διακυμάνσεις της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου/αγοράς θα επηρεάσουν την κερδοφορία της διαπραγμάτευσής του.

Πληροφορίες σχετικά με την προγενέστερη απόδοση ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου δεν εγγυώνται την τρέχουσα και/ή μελλοντική απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν συνιστά δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω πληροφορίες.

Μόχλευση και Διάρθωση

Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Το ποσό του αρχικού περιθωρίου ενδέχεται να είναι μικρό σχετικά με την αξία του ξένου συναλλάγματος ή της σύμβασης παραγώγων, οπότε οι συναλλαγές «Μοχλεύονται» ή «Διαρθρώνονται».

Με απλούς όρους, η «Μόχλευση» είναι ένα δάνειο που παρέχεται σε ένα επενδυτή από ένα διαμεσολαβητή, το οποίο του επιτρέπει να διαπραγματεύεται ποσά μεγαλύτερα από το αρχικό κεφάλαιο που είναι κατατεθειμένο στον λογαριασμό του.

Μολονότι η πιθανότητα εξασφάλισης σημαντικού κέρδους χρησιμοποιώντας Μόχλευση ενδέχεται να είναι ουσιωδώς υψηλότερη από την διαπραγμάτευση που βασίζεται αμιγώς στο κεφάλαιο του επενδυτή, η Μόχλευση ενδέχεται να λειτουργήσει εναντίον του. Για παράδειγμα εάν η τιμή του υποκείμενου μέσου της θέσης του επενδυτή μετακινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ανέμενε αρχικά, η Μόχλευση θα μεγεθύνει τις δυνητικές απώλειες της συγκεκριμένης θέσεως. Εν ολίγοις, η Μόχλευση μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες.

Ο υψηλός βαθμός «Μόχλευσης» ή «Διάρθρωσης» είναι ειδικό χαρακτηριστικό που ισχύει για τα CFDs. Η επίδραση της Μόχλευσης καθιστά την επένδυση σε CFDs πιο επικίνδυνη από την απευθείας επένδυση στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο Πελάτης ενδέχεται να αποκτήσει έκθεση στις αγορές καταθέτοντας μόνο ένα ποσοστό της πλήρους αξίας της συναλλαγής που προτίθεται να πραγματοποιήσει.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι μια σχετικά μικρή κίνηση της αγοράς θα έχει ένα αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κεφάλαιο που έχει καταθέσει ή που θα οφείλει να καταθέσει ο Πελάτης. Αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει τόσο έναντι όσο και υπέρ του Πελάτη. Μολονότι ο Πελάτης θα μπορούσε να αποκομίσει ένα ενδεχόμενο κέρδος εάν η αγορά μετακινηθεί υπέρ του, το ίδιο εύκολα θα μπορούσε να υποστεί ολική απώλεια του αρχικώς κατατεθειμένου κεφαλαίου και τυχόν περαιτέρω κεφάλαια που κατέθεσε στην Εταιρεία προκειμένου να διατηρήσει την θέση του. Εάν η αγορά μετακινηθεί αντίθετα από την θέση του Πελάτη και/ή αυξηθούν οι απαιτήσεις Περιθωρίου, ενδέχεται να ζητηθεί στον Πελάτη να καταθέσει επιπλέον κεφάλαιο εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εάν επιθυμεί να διατηρήσει την θέση του.

Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης πραγματοποιήσει συναλλαγή CFD αξίας 5.000 Ευρώ και η Μόχλευση για το συγκεκριμένο μέσο είναι 1:10, χρειάζεται να καταθέσει μόνο το 10% της συνολικής αξίας της θέσεως (σε αυτή την περίπτωση 500 Ευρώ). Εάν η τιμή του συγκεκριμένου μέσου μετακινηθεί εναντίον του κατά 10%, θα χάσει 500 Ευρώ, ήτοι το πλήρες ποσό της αρχικής του επένδυσης στην συναλλαγή CFD. Αυτό επειδή η έκθεσή του στον κίνδυνο αγοράς είναι ο ίδιος σαν να είχε όντως αγοράσει πραγματικές μετοχές αξίας 5.000 Ευρώ. Από την άλλη μεριά, εάν η τιμή του μέσου μετακινηθεί υπέρ του κατά 10% θα κερδίσει 500 Ευρώ, ήτοι θα διπλασιάσει την αρχική του επένδυση στην συναλλαγή CFD. Συνεπώς οιαδήποτε μεταβολή της αγοράς θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κεφάλαιο του Πελάτη, συγκριτικά με το εάν είχε αγοράσει μετοχές ίδιας αξίας χωρίς να χρησιμοποιήσει Μόχλευση.

Εντολές ή Στρατηγικές περιορισμού κινδύνου

Η υποβολή συγκεκριμένων Εντολών [π.χ. εντολών «stop-loss» (κλείσιμο ζημιογόνου θέσεως), όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ή εντολές «stop limit» (όριο για το κλείσιμο ζημιογόνου θέσεως)], οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της ζημίας σε συγκεκριμένα ποσά, ενδέχεται να μην επαρκεί δεδομένου ότι περιστάσεις της αγοράς καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση τέτοιων Εντολών, π.χ. λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν συνδυασμό θέσεων, όπως θέσεις «spread» (ποσοστό επικαταλλαγής) και «straddle» [συνδυασμός ενός call option (δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) και ενός put option (δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον)] ενδέχεται να είναι εξίσου επικίνδυνες με την ανάληψη απλών «long» ή «short» θέσεων. Συνεπώς εντολές stop-loss και stop limit δεν μπορούν να εγγυηθούν τον περιορισμό της ζημίας. Συστήματα Trailing Stop and Expert Advisor δεν μπορούν να εγγυηθούν τον περιορισμό της ζημίας.

Μεταβλητότητα

Ορισμένα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα διαπραγματεύονται εντός ενδοσυνεδριακών διακυμάνσεων με μεταβλητές κινήσεις τιμών. Συνεπώς ο Πελάτης οφείλει να εξετάσει με προσοχή εάν υφίσταται υψηλός κίνδυνος ζημίας, πέραν των κερδών. Η τιμή των Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων απορρέει από την τιμή του Υποκείμενου Περιουσιακού Στοιχείου στο οποίο αντιστοιχούν τα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Τα Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και το Υποκείμενο Περιουσιακό Στοιχείο ενδέχεται να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα. Οι τιμές των Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων και του Υποκείμενου Περιουσιακού Στοιχείου ενδέχεται να μεταβληθούν τάχιστα και σε ευρεία κλίμακα και ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν απρόβλεπτα γεγονότα ή μεταβολές περιστάσεων, οι οποίες δεν δύνανται να ελεγχθούν από τον Πελάτη ή την Εταιρεία. Υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να είναι αδύνατη η εκτέλεση εντολών του Πελάτη στις προσδιοριζόμενες τιμές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ζημία. Οι τιμές των Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων και του Υποκείμενου Περιουσιακού Στοιχείου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από την μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, από κρατικά, αγροτικά και εμπορικά προγράμματα και πολιτικές, εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και από τα επικρατούντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς.

Περιθώριο

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε πληροφορίας η οποία ενδεχομένως παρέχεται από την Εταιρεία, η αξία των Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων ενδέχεται να μεταβληθεί ανοδικά ή καθοδικά και ότι είναι πιθανόν η επένδυση να χάσει κάθε αξία. Αυτό οφείλεται στο σύστημα περιθωρίων που ισχύει για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, το οποίο εν γένει περιλαμβάνει ένα σχετικά μικρό ποσό κατάθεσης ή περιθωρίου σε σχέση με την συνολική αξία της συμβάσεως, οπότε μια σχετικά μικρή μεταβολή της Υποκείμενης Αγοράς ενδέχεται να έχει ένα δυσανάλογα δραματικό αντίκτυπο στην διαπραγμάτευση του Πελάτη. Εάν η μεταβολή της Υποκείμενης Αγοράς είναι υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης ενδέχεται να αποκομίσει ένα σημαντικό κέρδος, αλλά μια εξίσου μικρή αρνητική μεταβολή της αγοράς μπορεί όχι μόνο να επιφέρει άμεσα την απώλεια ολόκληρης της κατάθεσης του Πελάτη αλλά και να εκθέσει τον Πελάτη σε σημαντική περαιτέρω ζημία.

Ρευστότητα

Ορισμένα από τα Υποκείμενα Περιουσιακά Στοιχεία ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστοποιήσιμα ως αποτέλεσμα περιορισμένης ζήτησης για το Υποκείμενο Περιουσιακό Στοιχείο και ο Πελάτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτού ή την έκταση του σχετικού κινδύνου.

Συμβάσεις επί Διαφοράς

Τα CFDs που είναι διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση με την Εταιρεία αποτελούν μη παραδοτέες συναλλαγές όψεως (non-deliverable spot transactions) οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία αποκόμισης κέρδους επί των μεταβολών του Υποκείμενου Περιουσιακού Στοιχείου [δείκτες cash (μετρητών), δείκτες Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), ΣΜΕ ομολόγων, ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο ένα εμπορεύσιμο αγαθό (commodity futures), spot αργού πετρελαίου, spot χρυσού, spot αργύρου, μεμονωμένες μετοχές (single stocks), συνάλλαγμα ή οιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο κατά την εκάστοτε διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας]. Σε περίπτωση που η μεταβολή του Υποκείμενου Περιουσιακού Στοιχείου είναι υπέρ του Πελάτη, ο Πελάτης ενδέχεται να αποκομίσει σημαντικό κέρδος, αλλά μια εξίσου μικρή αρνητική μεταβολή της αγοράς μπορεί όχι μόνο να επιφέρει άμεσα την απώλεια ολόκληρης της κατάθεσης του Πελάτη αλλά και επιβάρυνση με πρόσθετες προμήθειες και άλλα έξοδα. Συνεπώς ο Πελάτης οφείλει να μην συνάπτει CFDs εκτός εάν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής απώλειας του χρηματικού ποσού που επένδυσε καθώς και την επιβάρυνση με τυχόν πρόσθετες προμήθειες και άλλα έξοδα.

Η επένδυση σε Συμβάσεις επί Διαφοράς ενέχει τους ίδιους κινδύνους με την επένδυση σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) ή Δικαιώματα Προαίρεσης (options) και ο Πελάτης οφείλει να είναι ενήμερος σχετικά, όπως ορίζεται ανωτέρω. Συναλλαγές σε Συμβάσεις επί Διαφοράς ενδέχεται να έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ο Πελάτης οφείλει να γνωρίζει τις σχετικές συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται κάτωθι υπό «Επενδυτικές Συναλλαγές με Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις».

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK