Κανονισμοί

Fortissio (www.fortissio.com) είναι μια επωνυμία της VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., μια εταιρεία επενδύσεων που δραστηριοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία στις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID II).

Το MiFID II παρέχει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για επενδυτικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η Οδηγία αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, αύξηση του ανταγωνισμού και προσφορά μεγαλύτερης προστασίας προς τους καταναλωτές, όσον αφορά επενδυτικές υπηρεσίες.

ΑΔΕΙΕΣ

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. (www.viefinance.eu) είναι εταιρεία συσταθείσα και εγγεγραμμένη σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία Επιχειρήσεων με αριθμό μητρώου 122000301000.

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι και ρυθμιζόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC) με αιρθμό άδειας 4/792/20.7.2017.2.

Είμαστε μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.

Έχουμε φυσική παρουσία στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα κεντρικά μας γραφεία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες σε Ισπανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Νορβηγία, Φινλαδία και Δανία.

Επίσης, έχουμε φυσική παρουσία  στο Βερολίνο, Γερμανία, όπου διατηρούμε υποκατάστημα.

 

  

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Αρ. Εγγραφής 4730

Η Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Ιταλία) αποτελεί την εποπτική αρχή της Ιταλίας για την αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι στόχοι της είναι η προστασία των επενδυτών και η αποδοτικότητα, διαφάνεια και ανάπτυξη της αγοράς. Η CONSOB ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, τις συμπεριφορές που πρέπει να έχουν οι μεσάζοντες και οι πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων όταν συναλλάσσονται με επενδυτές, αρχές και κριτήρια που σχετίζονται με τον οργανισμό “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” και τον “Organismo dei consulenti finanziari”. Διαβάστε περισσότερα

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Αρ. Εγγραφής 4476

Η Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Ισπανία) αποτελεί το αρμόδιο σώμα που εποπτεύει και επιθεωρεί τις Ισπανικές Αγορές Μετοχών και τις δραστηριότητες όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές τις αγορές. Ιδρύθηκε από τη Νομοθεσία Αγοράς Αξιογράφων, η οποία θεσμοθέτησε εις βάθος μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό του Ισπανικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Σκοπός του CNMV είναι να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της Ισπανικής αγοράς και τη σωστή διαμόρφωση των τιμών σε αυτές, καθώς και να προστατεύσει τους επενδυτές. Το CNMV προωθεί την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτών, με όσα μέσα έχει στη διάθεσή του Διαβάστε περισσότερα

Finansinspektionen (FI)

Το Finansinspektionen (FI, Σουηδία) αποτελεί τη χρηματοοικονομική εποπτική αρχή στη Σουηδία που παρακολουθεί και αναλύει τις τάσεις της Χρηματοοικονομικής αγοράς, αξιολογώντας την Χρηματοοικονομική υγεία ατομικών εταιρειών. Το FI εποπτεύει τη συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και άλλους κανονισμούς, παρέχει εποπτεία σύμφωνα με τον Σουηδικό νόμο περί εσωτερικής γνώσης «Insider Act», και διερευνά υποθέσεις όπου υπάρχει υποψία για αδικήματα και χειραγώγηση τιμών μετοχών.
Το FI εκδίδει κανονισμούς και οδηγίες αξιολογώντας κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσίας χρήζει τροποποίησης. Εκδίδει άδειες σε εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σχεδιάζει κανόνες και κανονισμούς για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και εποπτεύει τους κανόνες αυτούς και την απόδοση των αξιολογήσεων κινδύνου.
Το FI είναι υπεύθυνο επίσης να παρακολουθεί πως οι εταιρείες προβαίνουν σε πλήρη και ξεκάθαρη αποκάλυψη πληροφοριών προς τους καταναλωτές και εξασφαλίζει πως οι διαδικασίες για τέτοιες πληροφορίες λειτουργούν ικανοποιητικά
Διαβάστε περισσότερα

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Η Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Πολωνία) αποτελεί το αρμόδιο δημόσιο διοικητικό σώμα για κρατική εποπτεία της Πολωνικής χρηματοοικονομικής αγοράς. Το KNF ασκεί, μεταξύ άλλων, εποπτεία επί της χρηματοοικονομικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής εποπτείας, εποπτεία της κεφαλαιουχικής αγοράς, συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Η αποστολή του KNF είναι να εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφαλή ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αγοράς. Το KNF αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, του οποίου οι εργασίες αποσκοπούν στον περιορισμό του υπερβολικού κινδύνου στη λειτουργία των οντοτήτων που εποπτεύει, στην ενίσχυση της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής αγοράς και στην υποβοήθηση της αγοράς στην οικοδόμηση μιας θέσης στην Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Αρ. Εγγραφής
156350

Η Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Germany) αποτελεί την ολοκληρωμένη εποπτική αρχή της Γερμανικής χρηματοοικονομικής αγοράς.
Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ταμεία συντάξεων (εποπτευόμενες οντότητες) και συναλλαγές χρεογράφων.
Η BaFin ενεργεί αποφασιστικά και με σύνεση προκειμένου να συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία, σταθερότητα και ακεραιότητα του Γερμανικού χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ευρώπη και διεθνώς, εκπληρώνοντας έτσι την νομική εντολή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Διαβάστε περισσότερα

Czech National Bank (CNB)


Εταιρική Ταυτότητα: 07438907

Η Czech National Bank (CNB, Τσεχική Δημοκρατία) αποτελεί την κεντρική τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας, την εποπτική αρχή της Τσεχικής χρηματοοικονομικής αγοράς και την Τσεχική αρχή εξυγίανσης. Η CNB αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων και εργασιών του. Αποτελεί επίσης μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και με Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
Η CNB ευνοεί την χρηματοοικονομική σταθερότητα και μεριμνά για την καλή λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Τσεχική Δημοκρατία. Διενεργεί επίσης εποπτεία του τραπεζικού τομέα, της ασφαλιστικής αγοράς, των ταμείων συντάξεων, πιστωτικών ενώσεων, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Διεξάγει συναλλαγές που σχετίζονται με εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επενδύσεις χρηματοοικονομικής αγοράς.. Διαβάστε περισσότερα

Finanstilsynet


Αρ. Εγγραφής  FT00118482

Η Finanstilsynet (Νορβηγία) είναι η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας. Η Finanstilsynet είναι μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία που βασίζεται σε νόμους και αποφάσεις που προέρχονται από το Storting (νορβηγικό κοινοβούλιο), την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Η Finanstilsynet συμμετέχει επίσης σε εκτενείς διεθνείς συνεργασίες. Μέσω της συμφωνίας ΕΟΧ, οι κανονισμοί της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές αγορές εφαρμόζονται στο νορβηγικό δίκαιο.  Κύριος στόχος της Finanstilsynet είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών.
Η Finanstilsynet εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα λειτουργούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κατά πόσον είναι οικονομικά υγιή και ικανά να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και κατά πόσον έχουν αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.Διαβάστε περισσότερα.

Finanssivalvonta (FIN-FSA)


Η Finanssivalvonta, ή η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FIN-FSA, Φινλανδία), είναι η αρχή για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού και του ασφαλιστικού τομέα της Φινλανδίας. Η αρχή εποπτεύει οντότητες που περιλαμβάνουν τράπεζες, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εταιρείες, καθώς και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό τομέα, εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και το Χρηματιστήριο του Ελσίνκι. Διοικητικά λειτουργεί σε σύνδεση με την Τράπεζα της Φινλανδίας, αλλά λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις στο εποπτικό της έργο. Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων της FIN-FSA είναι να καταστήσει δυνατή την ισορροπημένη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εταιρειών και άλλων εποπτευόμενων οντοτήτων σε σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές. Πρόσθετος στόχος της FIN-FSA είναι επίσης η προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις πράξεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Επιπλέον, η FIN-FSA είναι υπεύθυνη για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις ορθές πρακτικές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη διάδοση των γενικών γνώσεων σχετικά με τις αγορές. Αυτοί οι στόχοι και τα καθήκοντα έχουν συμπεριληφθεί στον νόμο για τη χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή.Διαβάστε περισσότερα.

Authority for Financial Markets

(AFM)


Η Αρχή για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές (AFM, Ολλανδία) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών από την 1η Μαρτίου 2002. Αυτό σημαίνει ότι η AFM εποπτεύει τη συμπεριφορά ολόκληρου του τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών: αποταμιεύσεις, επενδύσεις, ασφαλίσεις, δάνεια, συντάξεις, κεφαλαιαγορές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η AFM δεσμεύεται να προωθεί δίκαιες και διαφανείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η AFM ασκεί την εποπτεία της μέσω επιθεωρήσεων, επιβολής και μεταφοράς προτύπων, και με τον τρόπο αυτό παρακολουθεί ρητά τα σήματα που προέρχονται από την αγορά και τα ευρήματα του δικού της οργανισμού ελέγχου. Εάν η AFM εντοπίσει παραβάσεις, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Μπορεί να εκδώσει οδηγίες ή δημόσιες προειδοποιήσεις, να θέσει ιδρύματα υπό καθεστώς μυστικής επιτήρησης, να ανακαλέσει άδειες, να ακυρώσει ή να αρνηθεί εγγραφές ή να υποβάλει αναφορές στη Δημόσια Εισαγγελία.

Finanstilsynet (FSA)


Η Finanstilsynet ή η Δανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSA, Δανία) είναι η αρχή για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών τομέων της Δανίας, καθώς και των αγορών κινητών αξιών. Παρακολουθεί κατά πόσο οι εισηγμένες εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους να δημοσιεύουν εσωτερικές γνώσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες. Εποπτεύουν τον τομέα της χρηματιστηριακής αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την εποπτεία ότι τα ενημερωτικά δελτία δημοσιεύονται όταν προσφέρονται τίτλοι στο κοινό και ότι το υλικό των ενημερωτικών δελτίων πληροί όλες τις νόμιμες απαιτήσεις. Τέλος, η FSA της Δανίας παρακολουθεί τις αγορές με σκοπό την παρέμβαση σε περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς (εσωτερικές συναλλαγές και χειραγώγηση των τιμών). Εκτός από τις εποπτικές δραστηριότητες, η FSA της Δανίας συμβάλλει στη σύνταξη της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας και εκδίδει εκτελεστικά διατάγματα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τέλος, η δανική FSA συλλέγει και ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία και βασικούς αριθμούς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.Διαβάστε περισσότερα.

Σημαντική Σημείωση: Η VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. δεν παρέχει υπηρεσίες σε ΗΠΑ, Καναδά, Βέλγιο, Ιράν, Ιαπωνία και Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK