Οικονομικά Νέα

Είναι καλό να είστε ενημερωμένοι!
Τα γραφήματα, τα νέα, οι ειδοποιήσεις, οι ενημερώσεις της αγοράς κ.λπ. παρέχονται από την FORTISSIO (VIE FINANCE AEPEY) χωρίς καμία χρέωση για τον Πελάτη. Παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή επενδυτικής συμβουλής ή επενδυτικής σύστασης ή προσφοράς ή προσέλκυσης συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά μέσα. Οποιαδήποτε γνώμη μπορεί να είναι προσωπική για τον συντάκτη και μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Fortissio (VIE FINANCE AEPEY).
Η Fortissio (VIE FINANCE AEPEY) δεν εκπροσωπεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται έντονα να αναζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη ή παρόμοια πληροφορία από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK